میلز هر قسمت از نرده و دیوار که وی ان اعلان نصب شود