باریک سنج استفاده از راه آهن برای حمل مواد در معادن