تامین کنندگان از دانه ها در نزدیکی مندی پرادش هیماچال