برنامه ای برای ساخت یک جعبه بند یا دریچه جاریشدن خشک