تشکل های حلقه در هنگام سوزاندن زغال سنگ در کوره های سیمان