چگونه برای ساخت یک جعبه برای حرکت سوپاپ ماشین برای طلا