مکانیزم مشترک ضامن مورد استفاده در استخراج سنگ آهک