15 کیلو وات موتور به نوبه خود 12 ساعت در روز چقدر برق؟