به عنوان مثال از شرکت ها با فرایند برنامه ریزی دانه ها